יפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך, החליטו היום מי ידאג לכם מחר

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של ייפוי הכח המתמשך.

הליך זה נועד לייתר את הליך האפוטרופסות שנהגו משפחות להגיש כאשר יקיריהם לא יכלו לקבל החלטות קוגנטיביות ו/או בריאותיות והוגדרו משפטית כחסויים. הבעיה היא, שלעיתים חוסר הסכמה בין בני משפחה באשר לטיפול הרפואי אותו צריך לקבל החסוי ו/או באיזה בית אבות לשכן אותו וכדומה, יוצר סכסוכים וחיכוכים  משפטיים באשר לאיש או לאנשים שישמשו כאפוטרופוס על החסוי.
כדי להימנע ממקרה כזה ועל מנת להימנע מלהגביל עצמאותו של אדם, המדינה מאפשרת לערוך ייפוי כח מתמשך; הרציונאל בייפוי כוח מתמשך הוא היערכות מראש לעתיד לבוא ע"י אדם בשיתוף עם יקיריו. גם כאשר האדם אינו מסוגל עוד לדאוג לענייניו בעצמו – חייו יתנהלו בהתאם לרצונו ובחירתו. כך מתאפשרת שמירה על האוטונומיה של הממנה ומשפחתו. כאשר המוטיב החוזר הוא רצון האדם. הוא לוקח את גורלו בידיו ואין אחר שיודע מה טוב עבורו.

למי זה מתאים?

לכל אדם בגיר מעל גיל 18 כולל אנשים עם מוגבלויות ובלבד שהם מבינים את תוצאות והשלכות ייפוי הכוח המתמשך. התיקון מהווה בשורה טובה לאנשים עם מוגבלויות בכך שהוא מאפשר להם להחליט על חייהם ולבחור את הדרך שנראית להם טובה בשבילם.

מי יכול לערוך ייפוי כח מתמשך?

עו"ד שעבר הכשרה מתאימה בלבד. במהלך הפגישה יישב עורך הדין עם המבקש לערוך ייפוי כח מתמשך (הממנה) לבד, על מנת לשמוע את הדברים ממנו ולתת להם ביטוי בייפוי הכוח. תוקפו של ייפוי הכח המתמשך יכנס לתוקף לאחר הפקדתו ואישורו על ידי האפוטרופוס הכללי, בהתאם להוראת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962. 
יוער כי עוה"ד שעורך את ייפוי הכח לא יוכל להתמנות כמיופה כוחו של המבקש.

כמה מיופי כח ניתן למנות?

מיופה הכוח יכול להיות אחד או יותר. ההמלצה למנות יותר מיופה כח אחד שאם חלילה נבצר מאדם אחד להמשיך במינוי האחר יוכל להמשיך לכהן כמיופה כח. כמו כן, ניתן בייפוי הכוח לקבוע מחליפים למיופה כוח. כמובן שכולם צריכים לתת את ההסכמה לכך.

מה תפקידו של מיופה הכח?

מיופה הכח יפעל בשקידה, מיומנות, מסירות, ללא התרשלות וינהג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה, בהתאם להנחיות הממנה; 

במקרים שההנחיה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכח לפעול על פיה. במקרה כזה הוא יוכל לפנות לביהמ"ש ולבקש ממנו לתת הוראות באותו עניין.

כמו כן, מיופה הכח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולה מהפעולות המנויות להלן, אלא אם כן הוסמך לכך במפורש בייפוי הכח: מתן תרומות, מתן מתנות, מתן הלוואות, פעולה משפטית אחרת, ביצוע פעולות במוצר פנסיוני (בקשה לקבלת קצבה ו/או משיכת כספים מקרן השתלמות ו/או משיכת כספים מקופת גמל).

איך נערך ייפוי הכח?

ייפוי הכח נערך מראש, שעה שהאדם צלול ושקול בדעתו. אסייג ואומר שאם קיים לעוה"ד שעורך את ייפוי הכח חשש שהאדם שיושב לפניו אינו צלול, הוא יבקש חוות דעת ממומחה פסיכוגריאטר על מנת להיות סמוך ובטוח שיש ביכולתו לצוות, חוות הדעת תצורף לייפוי הכח. 

המבקש לערוך את ייפוי הכח יקבע כיצד יראו חייו בעתיד אם יגיע למצב בו לא יוכל לקבל החלטות איך לנהל את חייו בעניינים מסוימים על ידי מינויים של אנשים שהוא סומך עליהם אשר יפעלו בשמו ועבורו בתחומים הנוגעים לחייו. מדובר בבחירה אישית, חברית ומשפחתית של קרבה ואמון. הממנה בוחר, בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע אשר ישמשו כזרועו הארוכה כשהוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו.

יצוין, כי מיופה הכח יקבל שכר רק אם צוין על כך מראש.

לאחר שיוחלטו הדברים, עוה"ד יפגש עם מיופי הכח אשר יחתמו על טופס הסכמה לשמש בתפקיד, הממנה ועוה"ד יחתמו על ייפוי הכח והוא יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי.

חשוב לציין כי אין בכניסה לתוקף של ייפוי הכח כשלעצמו כדי לשלול את כשרותו המשפטית של הממנה.

ייפוי כח בעניינים אישיים

ייפוי כח בעניינים אישיים, מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופנים, הנפשיים או החברתיים.

ייפוי כח בעניינים רכושיים ,מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

ייפוי כח רפואי

ייפוי כח בעניינים רפואיים, מתייחס לטיפול רפואי שיינתן לממנה ובלבד שלא מדובר בביצוע פעולה לא חוקית כגון, המתת חסד  אקטיבית או בקשת סיוע בהתאבדות או מניעת המשך טיפול נלווה, מזון ונוזלים.

יוער כי בניגוד לייפוי הכי המתמשך, ייפוי הכח הרפואי יוכל להכנס לתוקף בשנה הראשונה גם אם לא הופקד מראש. עם הפקדתו  באפוטרופוס הכללי יכנס לתוקף ללא הגבלת זמן.

יפוי כח מתמשך הינו כלי משפטי חדשני, המאפשר לקחת שליטה מלאה על חייכם ושקט נפשי בשיתוף פעולה עם בני משפחותיכם.

דילוג לתוכן