משמורת והסדרי שהות

נושא המשמורת והסדרי השהות עם הילדים, הינו חלק חשוב ומהותי בהליך הגירושין שאתה עובר.

גירושין מהווים משבר קשה עבור הילדים, משום שהם מערערים את המערכת המשפחתית שאמורה לספק להם את צרכיהם הנפשיים והרגשיים, כמו כן להעניק להם תחושת תמיכה הגנה וביטחון.

לעיתים קרובות, כל אחד מההורים בוחר להיאחז בקרנות המשמורת מתוך מחשבה שרק הוא יוכל לספק לילדים את הצרכים, ההגנה והביטחון לו הם זקוקים.

לכן, בהליך המשמורת, ניכר, כפי שהטיבה לתאר, כבוד השופטת סנונית פורר כי "זירת האגרוף המרכזית של ההורים הינם הילדים וכי תפיסתם את הסכסוך הינה כי מי ש"יקבל" את הקטינים הוא שיזכה ב"פרס" ומי שלא יקבלם משמע קיבל "עונש". לא למותר לציין כי רטוריקה כזו ותפיסה כזו הינה שגויה מן היסוד. הקטינים אינם "של" הוריהם. הם אינם חפץ ואינם כלי. שהותם עם הוריהם וחייהם איננה פרס או עונש". (ראה תמ"ש 4881-10-12 (ניתן ב- 10.02.2014))

הלכה למעשה, הילדים זקוקים לשני ההורים, שישמשו להם משענת יציבה ויספקו להם ביטחון הגנה ואהבה.

גם אם אינך יכול, מכל סיבה שהיא, לחלוק עם בן/בת זוגך משמורת משותפת / אחריות הורית שיווינית ומלאה על ילדיכם, אין זה אומר שאתה מוותר על אפוטרופסותך. חלה עלייך החובה והזכות לדאוג לצרכי ילדיך ויש בידך את הסמכות לקבל בצוותא חדא עם בן/בת זוגך כל החלטה משמעותית בחיי הקטינים בלא כל קשר למשמורת.

במידה וקיים שיח טוב בינך לבין בן/בת זוגך, תוכלו להחליט יחדיו ולהסכים (בהסכם גירושין שיערך ע"י עו"ד), שהורה אחד יהיה ההורה משמורן ולהורה האחר יקבעו זמני שהות עם הילדים לחילופין תוכלו לקבוע שתתנהלו במתכונת של משמורת משותפת וכן, איך יתקיימו הסדרי השהות עם ילדיך, באיזה ימים ומה חלוקת הימים שתתאים לכל אחד מכם.

במידה ואין חריגים מיוחדים, סביר שהערכאה השיפוטית תקבל את ההסכמה ותתן לה תוקף של פסק-דין.

היה ואין הסכמה בינך לבין בן/בת זוגך וכל צד אוחז "בקרנות המשמורת" מטעמיו שלו, הערכאה השיפוטית אליה פנית תמנה פקידת סעד אשר תערוך תסקיר ותמליץ בנוגע למשמורת ולהסדרי השהות המתאימים לדעתה המקצועית . לחילופין, ימונה מומחה מטעם בית המשפט אשר יתן חוות דעת מקצועית ומקיפה.

הורה משמורן, מה זה אומר?!

באופן זה הורה אחד מקבל את תואר ההורה המשמורן יחד עם הזכויות הנלוות (הנחה בארנונה, קצבאות ילדים, נק' זכות וכיוצ"ב). להורה האחר יקבעו הסדרי שהות כפי שיוחלט על ידך ועל ידי בן/בת זוגך או על ידי בית המשפט בסיוע פקידת סעד או מומחה שימונו על ידו.

משמורת משותפת/ אחריות הורית משותפת והסדרי שהות שוויונים

באופן זה ההורים חולקים אחריות משותפת על הילדים, והילדים ישנים בכל אחד מהבתים מחצית מהזמן. כל אחד מההורים מרכז את התנהלות הילדים בזמן שהם שוהים אצלם. בפסק דין תמ"ש 119985-07-16 ע.ע. נ' נ.ע. (פורסם בנבו, 21.11.17) קבעה כב' השופטת מירה רום פלאי בעניין זה:

"הורות משותפת היא איננה אך ורק חלוק זמנים שווה, אלא הינה, חלוקת המשמורת על הקטינים, באופן בו, האחריות ההורית המהותית תחולק, בין שני ההורים לצורך טיפול בילדיהם הקטינים, דאגה להם, הענקת חום ואהבה, ניהול הזמן והאנרגיות שלהם, וכמובן, הענקת כלים לקטינים, לצורך התפתחותם התקינה והתבגרותם באופן מיטבי"

הפסיקה קבעה מספר כללים על-פיהם ניתן לקבוע משמורת משותפת, בין הכללים נבחנת מידת מעורבותו של כל אחד מההורים בחיי הילדים, מגורים בסמיכות מקום, קשר טוב בין כל אחד מההורים לילד /לילדים, בחינת השאלה האם יש תקשורת הורית טובה לצרכי תאום וכיו"ב, וכן רצונו של הילד;

קיימת בפסיקה גם גישה המחייבת משמורת משותפת, גם במצבי קונפליקט בין ההורים מתוך הנחה שהתקשורת המילולית הוורבלית קשה לצדדים לאור העובדה שהסכסוך ביניהם עודנו טרי ובלתי פתור, במקרה כזה, יוצע להורים לקיים תקשורת 'וירטואלית' ולעדכן זה את זו אודות הילדים בהודעות טקסט, דואר אלקטרוני וכיוצא בזה.

לשם יצירת הדברות בין ההורים, לטובת הילדים, יסייע בית המשפט בכך שימנה מתאם הורות משותפת.

משמורת משותפת ומזונות

בעבר היה קשר אדוק בין הגדרה הורית שווה של משמורת משותפת וקביעת שיעור המזונות. כיום לא כך הוא.

כאשר הילדים מעל גיל 6, חלה ההלכה החדשה בהתאם לפסק דין בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית ואחרים (פורסם בנבו)(להלן:"בע"מ 919/15") , בית המשפט יבחן את חלוקת זמני השהות יחד עם הכנסות ההורים;

כאשר הילדים מתחת לגיל 6, יחולו ההלכות שהיו קיימות לפני פרסום בע"מ 919/15 אולם הסכום ההכרחי נתון לשיקול דעת בית המשפט ובהתאם לנסיבות תקבע הפחתה בשיעור המזונות.

טובת הילד לפני הכל

מהי טובת הילד? ובכן קולמוסים נשתברו ומקלדות נשחקו בסוגיה זו  ואולם דומה כי אין חולק שרצונו של הילד הינו רכיב חשוב באותו מכלול המרכיב את "טובת הקטין", בהתאם לפסיקה, עקרון טובת הילד, ניצב כעקרון מנחה אשר מפניו ייסוגו שאר העקרונות. ובלשונו של בית המשפט בפסק דין דנ"א 7015/94היועמ"ש נ' פלונית [פורסם בנבו] תק-על 1995 (3) 2156:

"על דרך העקרון, יש להכיר ברצונו של אדם כמשקף את האינטרס שלו, וסביב רצון זה יש להקים הגנה של "זכות". כך בבגיר. אשר לקטין, גם על רצונו יש לתת את הדעת, והוא אם בשל הוא רצונו לאותו עניין שמדברים בו…" 

פתיחת נושא המשמורת לאחר פסק דין או הסכם גירושין

משמורת, כמו גם מזונות הילדים, הוא נושא שאינו נעול וחתום, ובכל מקרה בו חל שינוי נסיבות משמעותי ניתן לפתוח נושא זה.

עוד יצויין בעניין זה כי כאשר הורחבו/צומצמו הסדרי השהות, יתכן כי הדבר יהווה עילה להפחתת/הגדלת מזונות בהתאמה.

מניסיוני, חשוב להגדיר מראש הסדרי שהות שתוכלו לעמוד בהם, כשטובת הילדים בלבד עומדת לנגד עיניכם. יש בכך כדי לתרום להתפתחותם הנפשית, הרגשית והחברתית, כמו גם להקנות להם תחושת ביטחון ויציבות. זוהי זכותם הטבעית של הילדים לחוות הורות טובה, נוכחת, פעילה, שווה ומעשירה עם שני הוריהם.

דילוג לתוכן