צוואות וירושות

עבור רוב האנשים, צוואה היא מילה מרתיעה, המעלה חששות ופחדים מפני הלא נודע, ועל כן יעדיפו לדחות את עריכתה. אולם צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו, והרי לא נרצה לדעת שבמותנו, ציווינו חלילה למשפחתנו, סכסוכים ומלחמות על הכספים והרכוש שצברנו בעמלנו כל חיינו.

לפיכך, והיות שבפועל אין לדעת מה יוליד יום, לעריכת צוואה אין גיל או זמן מתאימים, והזמן הטוב ביותר הוא עכשיו – מוקדם ככל הניתן.

בהיעדר צוואה, עזבונו של אדם עובר בהתאם למעגלי קרבה ("פרנטלות"), בהתאם לחוק הירושה תשכ"ה-1965 (להלן – "חוק הירושה"), אשר קובע בסעיף 1 כי: "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו" . 

עריכת צוואה מאפשרת למצווה לתכנן מראש ועוד בחייו מה יעשה ברכושו לאחר מותו, מי יהיו יורשיו (אשר אינם חייבים בהכרח להיות בני משפחה או ילדים) וכיצד ישתמשו ברכוש ו/או בכספים שקיבלו מעזבונו. עריכת צוואה באופן מושכל ומתוכנן יכולה למנוע סכסוכי ירושה ויש בה כדי להבטיח שרצונו של המצווה יקוים.

בהתאם לחוק הירושה קיימות ארבע דרכים אפשריות לעריכת צוואה, כאשר מדובר ברשימה סגורה ומסמך המתיימר להיות צוואה אך אינו עונה על אחת מארבע הדרכים – לא יוכר כצוואה.

להלן ארבע הדרכים לעריכת צוואה:

  1. צוואה בכתב יד – בסעיף 19 לחוק הירושה נקבע שצוואה בכתב יד, כותב המצווה בכתב ידו בלבד ובחתימתו. בנוסף, יש לציין את התאריך בו כתב המצווה את צוואתו. החיסרון בצוואה מסוג זה – כי במקרה של התנגדות לצוואה לא יהיה עד לצוואה שיוכל לחזק את תוקפה וקיומה.
 
  1. צוואה בעדים – בסעיף 20 לחוק הירושה נקבע שצוואה בעדים תהיה בכתב, תציין תאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. כמו כן, העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר שזהו רצונו וחתם כאמור.
 
  1. צוואה בעל פה (שכיב מרע) – סעיף 23 לחוק הירושה קובע מספר מרכיבי יסוד לצוואה בעל פה – המצווה אמר את הצוואה בעת שהיה במצב של "שכיב מרע" בלבד או כ"רואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות"; הציווי בעל פה נאמר מפי המצווה עצמו בפני שני עדים המבינים את לשונו ודוברים את שפתו; דברי המצווה בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל הרשם לענייני ירושה, ככל האפשר בסמוך לזמן שניתן לעשותם. בנוסף מורה החוק כי צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים. צוואה כזו תוכר רק בנסיבות שבהן מטבע הדברים ניכר כי למצווה אין יכולת או זמן להעלות את דברי צוואתו על הכתב, שכן אז ניתן להניח כי דבריו מבטאים כוונה כנה ואמיתית.
 
  1. צוואה בפני רשות (כגון: נוטריון, בית משפט) – סעיף 22 לחוק הירושה, קובע שצוואה בפני רשות תעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל פה בפני שופט או רשם של בית המשפט או רשם לענייני ירושה או דיין או נוטריון אשר יעלו את הדברים על הכתב ויוסיפו את חתימתם. לחלופין, על ידי הגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו לאחד מהגורמים האמורים.

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים ספק באשר לאמיתות הצוואה, קיפוח או נישול של אדם בצוואה, ניתן להגיש כתב התנגדות לצוואה בבקשה לביטול חלקי או מלא של הצוואה.

העובדה שהאדם אליו נוגע ההליך כבר לא בין החיים ואינו יכול להעיד על כוונתו, יוצרת מתח בין השאיפה לקיים את רצון המת, לבין הרצון לשמור על המסגרת הצורנית והמהותית בעריכת הצוואה.

העילות הקלאסיות להתנגדות לצוואה הינן עילות הנוגעות לפגמים בגמירות דעתו של המצווה לערוך צוואה ובעיקרן –

העדר כשירות (כאשר מצבו הבריאותי/ קוגניטיבי של המצווה לא אפשר לו להבין בדעה צלולה את תוכן הצוואה עליה חתם), השפעה בלתי הוגנת ו/או מעורבות בעריכת הצוואה.

הסיבות להתנגדות יכולות להיות מגוונות, ועל כן ישנה חשיבות קריטית לתכנון מוקדם של הליך ההתנגדות תוך איתור כל הראיות הנחוצות על מנת להוכיח את טענות בעל הדין המתנגד לקיום צוואה.

ככלל, נטל השכנוע מוטל על בעל הדין המתנגד לקיום הצוואה, אולם אם ימצאו פגמים בצוואה (צורניים או מהותיים) – נטל הראייה יתהפך ויעבור לפתחו של המבקש לקיימה. יפים לעניין זה דבריו של פרופ' ש' שילה, "פירוש לחוק הירושה תשכ"ה –1965" (הוצאת נבו) בעמ' 232:

"הלכה פסוקה וקבועה היא שכשלפנינו צוואה שעל פניה נתמלאו בה כל הדרישות הצורניות, חזקה שהיא תקפה, ועל הטוען לפסלותה הראיה. ואולם, אם הצוואה פגומה בפגם זה או אחר, חובת הראיה מתהפכת, ועל הטוען לקיומה נטל ההוכחה שאמנם לפנינו צוואה שאין ספק באמיתותה, כולל החובה להוכיח את צלילות דעתו של המצווה, ושלא הופעלה על המצווה השפעה בלתי הוגנת וכדומה".

ככל שההתנגדות לצוואה תתקבל ולא תימצא צוואה מוקדמת יותר, בית המשפט יחלק את העזבון בהתאם להוראות חוק הירושה.

התנגדות לצוואה דורשת תחכום וניסיון רב בקביעת האסטרטגיה וניהול ההליך. משרדי מטפל בהליכים משני צדי המתרס – הן בהגנה על קיום צוואה וחלוקת העזבון והן בהתנגדות לקיום הצוואה ובניהול הליך לפסילתה משום פגמים שנפלו בה.

דילוג לתוכן